avoid sth,avoid to do sth ,avoid doing sth

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2021/12/08 05:49:18

avoid sth,avoid to do sth ,avoid doing sth
avoid sth,avoid to do sth ,avoid doing sth

avoid sth,avoid to do sth ,avoid doing sth
英语中,有avoid sth和avoid doing sth,没有 avoid to do sth .
它们意思一样,都是“避免.”的意思,只是avoid sth接的是名词或代词,avoid doing sth 接的是动名词.如adoid the accident“避免事故”,advoid being injured“避免受伤”.

just avoid doing